» » » » » برگزیدگان بيست وچهارمين جشنواره ملّي قرآن دانشجويان ايران- خواهران- ( رشته حفظ 5 جزء)