» » » » » برگزیدگان بيست وچهارمين جشنواره ملّي قرآن دانشجويان ايران- خواهران و برادران- ( رشته تفسیر)

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

اول

محمد محمد طاهری

علوم پزشکی مازندران

دوم

رقیه اکبرنژاد

علوم و معارف قرآن کریم خوی

سوم

مریم عمیدی مظاهری

تربیت مدرس

چهارم

حمزه سلطانیان

جامع علمی کاربردی تهران

پنجم

معصومه مویدی

قم

88/07/18