» » » » » برگزیدگان بيست وچهارمين جشنواره ملّي قرآن دانشجويان ايران- خواهران و برادران- ( رشته ترجمه)

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

اول

ابوالفضل حاجی حیدری

امام صادق(ع)

دوم

محمد رضا سواد کوهی

فردوسی

سوم

قربان محمد باشام

تهران

چهارم

مصیب علی عباسی

جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی

پنجم

صغری لک زایی

علوم و معارف قرآن کریم شیراز

88/07/18