» » » » » برگزیدگان بيست و پنجمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - خواهران و برادران ( رشته خوشنویسی )

«اسامی برگزیدگان رشته خط نستعليق»

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
ليلا سفيديانآزاد اسلامیدوم
ناصر صادقیآزاد اسلامیسوم
علی طوفانیشهيد رجايی تهرانشايسته تقدير
ابوذر ذاكری سلوقانپيام نور بندرعباسشايسته تقدير
امين طاهریجامع علمی كاربردیشايسته تقدير
احمد پورهادیآزاد اسلامی خمينشايسته تقدير

                                      «اسامی برگزیدگان رشته خط شكسته نستعليق»

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
معين شماعیآزاد اسلامیدوم
شمس الدين مرادیآزاد اسلامیسوم

                                                      «اسامی برگزیدگان رشته خط ثلث»

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
پروين خالدیپيام نورسقزدوم
ابوالفضل تقيان دينانیتربيت معلم شهيد باهنر اصفهانسوم

                                        «اسامی برگزیدگان رشته خط نسخ»

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
مهری كرمیآزاد اسلامیدوم

89/07/27