» » » » » برگزیدگان بيست و پنجمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - خواهران و برادران ( رشته تفسیر )

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
سيدحميد حسينیعلوم پزشكی بيرجنداول
ابوالفضل ورمزياریتربيت معلم شهيد باهنر اراكدوم
محسن بشكزیتربيت معلم شهيد باهنر بيرجندسوم
فاطمه معصومیعلوم و معارف قرآن كريم شیرازچهارم
معصومه حيدریعلوم پزشكی يزدپنجم

89/07/27