» » » » » برگزیدگان بيست و پنجمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - خواهران و برادران ( رشته ترجمه )

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
احسان سلجوقیفردوسی مشهداول
ريحانه مسعوديهعلوم پزشكی كاشاندوم
حمزه سلطانيانجامع علمی كاربردی تهرانسوم
نسرين مهدویشهيدباهنر تبريزچهارم
حميده محبیجامع علمی كاربردی(سابكو)پنجم

89/07/27