» » » » » برگزیدگان بيست و هفتمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - برادران ( رشته حفظ کل)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
عليرضا فيضیآزاد اسلامیاول
ميثم علی‌پوروزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوریدوم
عليرضا زاده جويباریوزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوریسوم

91/08/8