» » » » » برگزیدگان بيست و هفتمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران -خواهران( رشته قرائت تحقيق )

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
مرضيه توفيق‌نياپيام نوراول
مرضيه فيروززادهوزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوریدوم
مريم سمايیآزاد اسلامیسوم

91/08/8