» » » » » برگزیدگان بيست و هفتمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران -خواهران( رشته حفظ کل )