» » » » » برگزیدگان بيست و هفتمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران -خواهران و برادران ( رشته عکاسی)

نام و نام خانوادگی 

دانشگاه

رتبه

حائز رتبه نشدند

-

-

حائز رتبه نشدند

-

-

سید میثم مهدوی پور

میر قادری

علی عظیمی نژاد

هما رستمی نیا

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه جامع علمی _ کاربردی

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

سوم به صورت مشترک

مرضیه اصلاحی

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

شایسته تقدیر

خدیجه نجفی

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

شایسته تقدیر

91/08/8