» » » » » برگزیدگان بيست و هفتمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران -( رشته خوشنویسی)

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

رتبه

محمد رضا سوزبان

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

-

امیر دانشو مند

آزاد اسلامی

-

احمد رضا افتحی

آزاد اسلامی

-

محمدرضا صداقت نیا

جامع علمی کاربردی

شایسته تقدیر

هاله علی رحیمی

پیام نور

شایسته تقدیر


طبق نظر داوران هر سه نفر رتبه یکسان دارند

91/08/8