» » » » » برگزیدگان بيست و هشتمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - خواهران ( رشته حفظ 10 جزء)