» » » » » برگزیدگان بيست و نهمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - برادران ( رشته حفظ کل)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
محمدجواد محمدی مجدپیام نوراول
فرهاد رشوندیوزارت علوم، تحقیقات و فناوریدوم
موسی معتمدیوزارت علوم، تحقیقات و فناوریسوم

93/08/20