» » » » » برگزیدگان بيست و نهمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - برادران ( رشته حفظ 5 جزء )

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
ناصر پورعباسوزارت علوم تحقیقات و فناوریاول
محمدرضا عباسیانآزاد اسلامیدوم
محمد قربیوزارت علوم تحقیقات و فناوریسوم

93/08/20