» » » » » برگزیدگان بيست و نهمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - خواهران ( رشته حفظ 10 جزء )

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
مهین صاحب دیوانیپیام نوراول
فائزه سادات قریشی نسبوزارت علوم، تحقیقات و فناوریدوم
نرگس خوشبختوزارت علوم تحقیقات و فناوریسوم

93/08/20