» » » » » برگزیدگان بيست و نهمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - خواهران ( رشته قرائت ترتیل)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
ثنا منبوهیوزارت علوم، تحقیقات و فناوریاول
فهیمه گلپایگانیوزارت علوم، تحقیقات و فناوریدوم
فرشته یعقوبی‌فرپیام نورسوم

93/08/20