» » » » » برگزیدگان بيست و نهمین جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران - برادران ( رشته اذان و اذکار نماز)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
محمدعلی عنبریجامع علمی کاربردیاول
هادی قنواتی‌زادهپیام نوردوم
سعید دایی‌چینجامع علمی کاربردیسوم

93/08/20