» » » » » برگزیدگان سی امین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - بخش هنری ( رشته پویانمایی)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
هیات داوران هیچ اثری را به عنوان رتبه اول انتخاب نکرد.--
محسن شیریجامع علمی و کاربردیدوم

یاسر محدثی

حمیدرضا مجیدی

جامع علمی و کاربردی

آزاد اسلامی

به صورت مشترک سوم

94/08/19