» » » » » برگزیدگان سی امین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - بخش هنری ( رشته تذهیب)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
مهدی ستاریانوزارت علوم، تحقیقات و فناوریاول
زهرا رسولی براردهیوزارت علوم، تحقیقات و فناوریدوم
فاطمه سعیدیپیام نورسوم

94/08/19