» » » » » برگزیدگان سی امین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - بخش هنری ( رشته خوشنویسی)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
اصغر شریفی ریگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریاول
محمد الماسیجامع علمی و کاربردیدوم
محمود رباط جزیجامع علمی و کاربردیسوم

94/08/19