» » » » » برگزیدگان سی امین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - بخش هنری ( رشته طراحی پوستر)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
سیدمهدی اسلامی زیدانلوپیام نوراول
رقیه باوفاوزارت علوم، تحقیقات و فناوریدوم
زهرا  کیانی ابریفنی و حرفه ایسوم

94/08/19