» » » » » برگزیدگان سی امین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - بخش هنری ( رشته معرق و منبت)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
مهدی نامورپیام نوراول
زهرا منصوریوزارت علوم، تحقیقات و فناوریدوم
محمد مسیبیوزارت علوم، تحقیقات و فناوریسوم

94/08/19