» » » » » برگزیدگان سی امین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - بخش ادبی ( رشته تلخیص کتاب)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
بهمن  یحیی زادهفرهنگیاناول
اکرم سادات سحاقفرهنگیاندوم
ساناز حسن زادهوزارت علوم، تحقیقات و فناوریسوم

94/08/19