» » » » » برگزیدگان سی امین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - بخش فناوری ( رشته تولید نرم افزار)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
محمدرضا جدیدیجامع علمی و کاربردیاول
عاطفه قاسمیآزاد اسلامیدوم

کاظم دهناد

سعید طوفان

آزاد اسلامی


مشترک سوم

94/08/19