» » » » » برگزیدگان سی امین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - بخش فناوری ( رشته وبلاگ نویسی)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
محمدحسن  کاظمی پرکوهیجامع علمی و کاربردیاول
رحمان نجفیپیام نوردوم
سعید ایزانلوفرهنگیان سوم

94/08/19