» » » » » برگزیدگان سی امین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - بخش پژوهشی ( رشته مقاله نویسی)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
مهلا فرهادیفرهنگیاناول
معصومه شیردلوزارت علوم، تحقیقات و فناوریدوم
حکیمه یاریعلوم و معارف قرآن کریم سوم

94/08/19