» » » » » برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - برادران ( رشته حفظ 5جزء )

نام و نام خانوادگی
دانشگاه
رتبه
مجتبی بدیعی
علوم و معارف قرآن کریم
اول
سعید امیرخانی
جامع علمی کاربردی
دوم
سید حسین ساداتی بالادهی
فرهنگیان
سوم

95/08/20