» » » » » برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور - برادران ( رشته تواشیح )

نام و نام خانوادگی
دانشگاه
رتبه
محمد حسن حسن زاده-مجید بیکی-حمید پایدار-منصور گل محمدی-امیرعباس مزیدی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
اول
مسلم بوعذار -امین سلیمانی- خلیلی شجرت-احمد فریسات-حسین فریسات و رضا منصوری
فنی و حرفه ای
دوم
محمد مهدی جمالی-محمد رجبی-احمد مونسی-علی حسین نژاد-سعید کبیر اسکندر آباد و حمید راستی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سوم

95/08/20