» » » » » برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور -خواهران ( رشته حفظ کل)

نام و نام خانوادگی
دانشگاه 
رتبه
 فاطمه ابراهیمی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
اول
مریم جانثاری
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دوم
 زهرا محبی
علوم و معارف قرآن کریم
سوم

95/08/20