» » » » » برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور -خواهران ( رشته حفظ 10 جزء )

نام و نام خانوادگی
دانشگاه
رتبه
منیره حسین زاده
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
اول
فاطمه اسماعیلی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دوم
نعیمه داوودی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
سوم

95/08/20