» » » » » برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور ( رشته تذهیب)

نام و نام خانوادگی
دانشگاه 
رتبه
 مهدی ظهرابی
جامع علمی کاربردی
اول
سمانه جمشیدی نیا
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دوم
 آسیه گوله زاده
جامع علمی کاربردی
سوم

95/08/20