» » برگزیدگان دومین دوره جشنواره قرآنی دانشجو یان سراسر کشور- خواهران ( رشته مفاهیم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

رتبه

    1                  

اعظم اشراقی

مشهد

1

    2                  

معصومه زارعی

کرمان

2

    3                  

نصرت تقوی

الزهراء

3

96/10/2