» » » » » برگزیدگان سی ویکمین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور ( رشته نمایشنامه نویسی)

نام و نام خانوادگی
دانشگاه 
رتبه
 شیرین باقری
فرهنگیان
اول
محمد وطن خواه
 فرهنگیان
دوم
 سید مجید میرحسینی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
سوم

95/08/20