» » » » » برگزیدگان سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور- برادران ( رشته حفظ ۵ جزء)

نام و نام خانوادگی
دانشگاه رتبه
مجتبی مهجور
علوم پزشکی سبزوار
اول
محمدرضا رحیمی
شهید رجایی
دوم
سیدرضا میرهاشمی
پیام نور
سوم

96/09/6