» » » » » برگزیدگان سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور- خواهران ( رشته قرائت تحقیق)

نام و نام خانوادگیدانشگاه رتبه
فهیمه ایزدی
علوم قرآن و حدیث
اول
نرگس عینی پور
علوم و معارف قرآن کریم
دوم
بهاره پانیاز
جامع علمی و کاربردی
سوم

96/09/6