» » » » » برگزیدگان سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور- برادران ( رشته تواشیح)

نام و نام خانوادگی
دانشگاه 
رتبه
گروه تواشیح دیالمه
علوم پزشکی مشهد
دوم
گروه تواشیح فاطر
علوم پزشکی تبریز
دوم
گروه تواشیح معارج
 آزاد اسلامی
سوم
گروه تواشیح بصائر
یزد
شایسته تقدیر

96/09/6