» » » » » برگزیدگان سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور ( رشته خوشنویسی)

« اسامی برگزیدگان رشته خوشنویسی شکسته»

نام و نام خانوادگیدانشگاه رتبه
فرهاد آقائی
علوم پزشکی زنجان
اول
کبریا کلافچی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دوم
ملیکا محمودی راد
آزاد اسلامی
سوم

« اسامی برگزیدگان رشته خوشنویسی نستعلیق»
نام و نام خانوادگیدانشگاه رتبه
مجید رضائی
آزاد اسلامی
اول
محمود رباط خبری
 جامع علمی و کاربردی
دوم
هاشمیه چهره
علوم پزشکی شهید بهشتی
سوم

96/09/6