» » » » » برگزیدگان سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور ( رشته طراحی پوستر)

نام و نام خانوادگیدانشگاهرتبه
علی  مسعودی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری
اول
زهرا قدیری
جامع علمی و کاربردی
دوم
زهرا طالبی مزرعه شاهی
جامع علمی و کاربردی
سوم

96/09/6