» » » » » برگزیدگان سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور ( رشته فیلم کوتاه)

نام و نام خانوادگیدانشگاه رتبه
حسین قائمی
علوم پزشکی تبریز
اول
احد اوجاق زاده بهروز
آزاد اسلامی
دوم
فاطمه سادات  جوادی
جامع علمی و کاربردی
سوم

96/09/6