» » » » » برگزیدگان سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور ( رشته نقاشی)

نام و نام خانوادگیدانشگاه رتبه
مانیکا نگهداری پور
علوم پزشکی شیراز
اول
مریم میرصدرایی
 پیام نور
دوم
زهره آذرگون
فنی و حرفه‌ای
سوم

96/09/6