» » » » » برگزیدگان سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور ( رشته نمایشنامه نویسی)

نام و نام خانوادگی
دانشگاه 
رتبه
پدرام  محمدپور
فرهنگیان
اول
آیت اسدیجامع علمی و کاربردی
دوم
سید مجید میرحسینی
علوم پزشکی کرمانشاه
سوم 
محمد جواد شاهمیری
فرهنگیانشایسته تقدیر

96/09/6