» » » » » برگزیدگان سی و دومین جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان کشور ( رشته شعر)

نام و نام خانوادگیدانشگاه رتبه
معصومه مرادی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری
اول
روزا رودینی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دوم
ابراهیم زمانی
جامع علمی و کاربردی
سوم

96/09/6