» » برگزیدگان چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم دانشجو یان سراسر کشور -برادران ( رشته مفاهیم)

ردیفنام و نام خانوادگی
دانشگاهرتبه
1علیرضا فهیم

علوم پزشکی

اصفهان


اول
2جعفر رشادتی
علوم قضایی قم
دوم
3ماشاء ا... حاتمی
علوم قضایی قم
سوم

96/10/4