» » برگزیدگان چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم دانشجو یان سراسر کشور -خواهران ( رشته حفظ)

ردیفنام و نام خانوادگی
دانشگاه
رتبه
1مرضیه سجادی
مشهداول
2سیده فاطمه بشیری
صنعتی شریف
دوم
3منور بهمن
تهرانسوم
4فروزان صادق نساج
اهوازچهارم
5زهرا شفیق
ارومیهپنجم

96/10/4