» » » » » برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - خواهران ( رشته قرائت تحقیق )

                   

نام  و نام خانوادگینام دانشگاه
رتبه

ام البنین طالبی دانشگاه پیام نور، واحد گوگان
اول

زینب ضیاء دوستدانشگاه حکیم سبزواری
دوم

فاطمه گلینی مقدمدانشگاه پیام نور، واحد کاشان
سوم

97/09/29