» » » » » برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - خواهران ( رشته حفظ 5 جزء قرآن کریم )

                   

نام  و نام خانوادگینام دانشگاه

رتبه

فاطمه علیزاده آرانیدانشگاه کاشان
اول

حانیه علیزاده دانشکده علوم پزشکی مشهد

دوم

زکیه حجتی نیا دانشگاه فرهنگیان،  شهیدهاشمی‌نژاد خراسان رضوی
سوم

97/09/29