» » » » » برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - خواهران ( رشته حفظ 20 جزء قرآن کریم )

                   

نام  و نام خانوادگینام دانشگاه
رتبه

زهرا محبی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  دولت آباد اصفهان
اول

فاطمه اسفندمز دانشگاه آزاد شیراز
دوم

فاطمه شفیعیدانشگاه شاهد تهران
سوم

97/09/29