» » » » » برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - خواهران ( رشته حفظ کل قرآن کریم )

                   

نام  و نام خانوادگینام دانشگاه
رتبه

عطیه طبیانیاندانشگاه الزهرا
اول

فاطمه نظری دانشگاه پیام نور مازندران
دوم

مینا چشم سبز دانشگاه پیام نور اهواز
سوم

97/09/29