» » » » » برترین های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور - بخش معارفی ( رشته حفظ موضوعی قرآن کریم )

                   

نام  و نام خانوادگینام دانشگاه
رتبه

احسان کریمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
اول

محمدعلی محمدنیا دانشگاه یزد
دوم

اسماعیل دامن خشک دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
سوم

97/09/30