» » برگزیدگان چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم دانشجو یان سراسر کشور -خواهران ( رشته مفاهیم)

ردیفنام و نام خانوادگی
دانشگاه
رتبه
1فرحناز باقری
مشهداول
2سوسن ساری اصلانی
اراکدوم
3بتول عرب دره دری
مشهدسوم
4مریم سلطان فخری رحیم
کرمانچهارم
5سکینه حاج ولیئی
مجتمع آموزشی باختران
پنجم

96/10/4